Устав

Vasil Levski

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.

Общобългарският комитет „Васил Левски” е непартийно обществено-културно сдружение с идеална цел. Общобългарският комитет „Васил Левски”, наричан по-долу за краткост само „Комитет”, е самостоятелна юридическа личност за осъществяване на общественополезна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, развиваща и утвърждаваща духовните ценности, образованието, науката и културата, чрез опазване на българското културно наследство, свързано с идеите на Васил Левски и неговите сподвижници, както и на други дейци от българското Възраждане.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

ЧЛЕН 2.

Общобългарският комитет „Васил Левски” е сдружение с наименование „ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

ЧЛЕН 3.

Седалище и адрес: Седалището на Общобългарски комитет „Васил Левски” е в: Република България, гр. София 1000, площад „Славейков” №11, етаж 2, Район „Средец”. Адрес на управление: Република България, гр. София 1000, площад „Славейков” №11, етаж 2, Район „Средец”, тел./факс 02 / 988 35 83; тел. 02 / 980 02 52.

ЧЛЕН 4.

Всички писмени документи от името на Общобългарски комитет „Васил Левски” ще съдържат неговото наименование, седалище и адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСАТ номер на български език и латиница.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

ЧЛЕН 5.

Комитетът си поставя за цел да създаде общобългарско движение за изучаване и популяризиране живота, идеите и делото на Васил Левски, на неговите сподвижници, на селищата и родовете, свързали съдбата си с борбите за освобождението и обединението на българите.

ЧЛЕН 6.

Във връзка с това Комитетът ще популяризира и утвърждава в обществото идейните, духовните и хуманните ценности на българското Възраждане, на Левски и неговите сподвижници, и на всички изтъкнати дейци на българската история; ще съдейства за запазването и развитието в нашата съвременност на нравствените, родолюбивите и културните добродетели, и демократическите завоевания на българския народ в неговото историческо и съвременно развитие.

 1. Ще проявява обществена инициатива пред централните и местните държавни органи, пред политическите и обществени сили в страната за провеждане в известност, реставриране и възстановяване на къщи, храмове, обществени сгради и места, паметници и паметни плочи, свързани с живота и делото на Васил Левски и неговите сподвижници;
 2. Ще подпомага и насърчава исторически и други изследвания, създаването на творби на литературата и изкуството, свързани с Васил Левски и неговите сподвижници и други участници в борбите за църковно, просветно и национално освобождение, с техните родове, както и събирането и съхраняването на веществени документи и мемориални материали;
 3. Ще популяризира у нас и в чужбина чрез научни и популярни публикации, албуми, картички, фотографии, по радиото, телевизията, печата, интернет и чрез други форми и средства нови, както и утвърдени постижения, свързани с Васил Левски, с неговите сподвижници, с техните родове и селищата им;
 4. Ще организира концерти, изложби, литературни четения и други инициативи, посветени на делото на Васил Левски и неговите сподвижници;
 5. Ще установява връзки с българите в чужбина и техните организации, като ги привлича към родолюбивата дейност на Комитета, по начини и форми, отговарящи на техните възможности;
 6. Ще участва в родолюбиви чествания и прояви, свързани с отбелязване на празници, годишнини и други събития от националната ни история в страната и чужбина;
 7. Във връзка със своята изследователска, популяризаторска и публицистична дейност Комитетът ще организира Родолюбив фонд, издателски център /издателска къща/, както и други подобни дейности, разрешени от закона.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 7.

Комитетът ще осъществява общественополезна дейност, развиваща и утвърждаваща духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата:

 1. организира публични прояви, които отразяват постиженията на институти и учени върху делото на Васил Левски и национално-освободителното движение, дейността на селища или други юридически и физически лица, свързани с проблематиката на Комитета;
 2. урежда публични съвещания, дискусии, кръгли маси, семинари, участия в телевизионни и радиопрограми;
 3. участва в обсъждането на проекти за реконструкция или изграждане на обекти, сгради, паметници и други, увековечаващи паметта на Левски и неговите сподвижници;
 4. произнася се чрез свои компетентни представители по научни, научно-популярни изследвания или родопроучвания, свърз ани с Левски или негови сподвижници;
 5. насърчава и подпомага организирането на родови проучвания, чествания, събори, празници и други прояви;
 6. предлага участието си в комисиите при Президентството и общинските съвети при обсъждане на имена на селища, читалища, предприятия, квартали, улици и т.н., свързани с наименованието им на Васил Левски или видни участници в националноосвободителното движение;
 7. урежда прояви на Комитета сред българите в чужбина;
 8. организира и извършва стопанска дейност, като използва приходите за постигане на целите, посочени в чл.чл. 5 и 6 от настоящия устав, съгласно условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Комитетът не разпределя печалба;
 9. може да си сътрудничи с обществени формирования и институции, които изразяват съгласие за постигане целите на Общобългарския комитет.

ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДВАНЕТО МУ

ЧЛЕН 8.

 • Имуществото на Общобългарския комитет „Васил Левски” се набира на доброволни начала от български и чужди организации, движения, ведомства, религиозни общности, юридически и физически лица и от членове на Общобългарския комитет, от стопанска дейност и др. Източници на средства могат да бъдат:
  1. Членски вноски, доброволно определени по вид, размер и срокове на внасяне от местните комитети на Общобългарския комитет;
  2. Доброволни вноски от членовете на Общобългарския комитет;
  3. Приходи от благотворителни прояви;
  4. От издателска дейност;
  5. От стопанска дейност, свързана с дейността и целите на Комитета;
  6. От дарения.
 • ЧЛЕН 9.

 • Разходване на имуществото:
  1. Комитетът може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ (ДВ. бр. 81/2001 г.). Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
  2. Комитетът подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
  3. Комитетът не може да сключва сделки по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Комитета или са сключени при общи условия, публично обявени.
 • ЧЛЕНСТВО

  ЧЛЕН 10.

  1. В Общобългарския комитет „Васил Левски” могат да членуват:
   1. Общински, регионални и местни комитети от селища, свързани с живота и делото на Васил Левски и неговите сподвижници, както и от други населени места, които приемат Устава, неговите цели и задачи.
   2. Училища, читалища, музеи, обществени, културни, спортни институции, дружества и други, носещи името на Васил Левски или осъществяващи дейност, сродна с тази на Общобългарския комитет или приемат неговия Устав.
   3. Граждани от страната и чужбина без разлика на политическа, професионална, религиозна и друга принадлежност.
   4. Приемането на членовете става с устно волеизявление до съответния общински, регионален, местен комитет или до Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски”. Решението за приемане се взема от общинските, регионални, местни комитети или от УС на Общобългарския комитет с мнозинство от присъстващите.
   5. Колективното членство се утвърждава от Управителния съвет.
   6. Членовете заплащат месечен членски внос и встъпителен такъв. Индивидуалните и колективните членове могат да плащат членски внос и във валута.
   7. Всеки член има право:
    1. да избира свои представители във всички ръководни и контролни органи, както и да бъде избиран в тях; да бъде информиран за дейността на Комитета;
    2. да получава защита на своите интереси, свързани с целите и задачите на Общобългарския комитет „Васил Левски”;
    3. да получава научна, методическа помощ и информация за осъществяване на изследвания идеите и делото на Васил Левски и неговите сподвижници.
   8. Членството в Общобългарския комитет „Васил Левски” е доброволно.
   9. Членството се прекратява:
    1. с едностранно волеизявление до Комитета;
    2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
    3. с прекратяването дейността на Комитета;
    4. при отпадане (в случай на невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Комитета, което се констатира по документи);
    5. решение за изключване се взема при действия и поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, решението се взема от Управителния съвет и може да се обжалва пред Общото събрание.

  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

  ЧЛЕН 11. (доп. 10.03.2023 г.)

  Основна организационна единица на Общобългарския комитет „Васил Левски” е общинският /местен, регионален/ комитет. Общинските /местни, регионални/ комитети „Васил Левски” и клубовете „Млади възрожденци” се създават на учредителни събрания по териториален принцип – по общини или училища, при наличието на най-малко 5 кандидати за членове. Местните комитети могат на доброволни начала да се обединяват в общински комитети или направо да членуват в Общобългарския комитет. Учредителните събрания на общинските, местните и регионални комитети и клубовете „Млади възрожденци” избират свои ръководни органи и се представляват от председателя и /ако желаят/ се регистрират като самостоятелна юридическа личност към съответната община със свой печат, щемпел и знак. Общото събрание на местния комитет избира делегат за Общото събрание (национална конференция) на Общобългарския комитет „Васил Левски”.

  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

  ЧЛЕН 12.(1) Върховен орган на Комитета е Общото събрание.

  (2 )Управителен орган на Комитета е Управителният съвет.

  ЧЛЕН 13.

  Общото събрание се провежда ежегодно. То се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/10 от представителите на местните комитети.

  Управителният съвет може да свика извънредни общи събрания, когато е необходимо да се вземат важни решения от компетентност на Общото събрание на Общобългарския комитет.

  В общото събрание участват делегати от общински, местни, регионални комитети, избрани по регламент, установен от Управителния съвет, и от колективни и индивидуални членове на Общобългарския комитет „Васил Левски”.

  Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всичките представители на общинските, местните, регионалните комитети. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за 1 час по -късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе и се счита за законно, колкото и представители да се явят.

  ЧЛЕН 14.

  (1) В Общото събрание всеки член и делегат има право на един глас.

  (2) Член или делегат на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

  1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по сребърна линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

  2. юридически лица, в които той е управител, или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

  (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

  ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

  ЧЛЕН 15.

  1. Изменя и допълва устава;
  2. Приема други вътрешни актове;
  3. /1/Избира и освобождава председателя, заместник-председателя, членовете на управителния съвет и на контролния съвет;
  4. /2/ (изм. и доп. 10.03.2023 г.) Изборът на председател, заместник-председател, управителен съвет и контролен съвет се извършва чрез тайно или явно гласуване, като Общото събрание взема решение за вида на гласуването непосредствено преди избора
  5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Комитета;
  6. Приема основните насоки и програма за дейността на Комитета.
  7. Приема бюджета на Комитета;
  8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
  9. Приема отчета за дейността на управителния съвет и на контролния съвет;
  10. Отменя решения на другите органи на Комитета, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Комитета;
  11. Дава решение за разпореждане с недвижими имоти;
  12. Взема решения за създаване на фондове и центрове, както и на ръководни органи: контролни, експертни съвети, работни комисии и др.;

  (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 8 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Комитета.

  (3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

  (4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

  (5) Решенията на органите на Комитета, които са взети в противоречие със закона, устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членовете на Комитета или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

  (6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Комитета от всеки член на Комитета или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

  (7) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, за прекратяване на Общобългарския комитет „Васил Левски” или сливането му с друга обществена формация е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са включения в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

  ЧЛЕН 16.

  (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Комитета. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Комитета по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

  (2) Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

  (3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се подставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Комитета, най-малко един месец преди насрочения ден.

  ЧЛЕН 17.

  (1) Комитетът е длъжен да води книга за протоколите от заседанията на Общото събрание. Ръководещият Общото събрание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

  (2) Комитетът изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

  • съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  • размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  • финансовия резултат.

  (3) Докладът за дейността на Комитета е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на Централния регистър. Текущ контрол на Комитета се извършва съгласно закона от Министъра на правосъдието.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  ЧЛЕН 18.

  (1) Управителният съвет се състои от 7 до 25 членове на Комитета. Юридически лица, които са членове на Комитета, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Комитета.

  (2) Управителният съвет се избира за срок до 3 години.

  ЧЛЕН 19.

  (1) Председателят се избира от Общото събрание (съгл. член 15, ал. 1, т. 3/1) и е член на Управителния съвет.

  (2) Организира и ръководи работата на Общобългарския комитет „Васил Левски”, води заседанията на Управителния съвет, представлява Общобългарския комитет „Васил Левски” пред трети лица заедно и поотделно със заместник- председателя.

  (3) Осигурява постигането на целите и задачите на Общобългарския комитет „Васил Левски”.

  ЧЛЕН 20.

  (1) Заместник-председателят се избира от Общото събрание (съгл. член 15, ал. 1, т. 3/1) и е член на Управителния съвет.

  (2) Заместник-председателят участва в организацията и ръководството на Общобългарския комитет „Васил Левски”. Води заседанията на Управителния съвет при отсъствие на председателя, представлява Общобългарския комитет „Васил Левски” пред трети лица заедно и поотделно с председателя.

  ЧЛЕН 21.

  Управителният съвет на свое заседание избира от своя състав Изпълнително бюро в състав от 3 до 7 члена, което осъществява ръководството на оперативната дейност между заседанията на Управителния съвет.

  ЧЛЕН 22.

  Правомощия на Управителния съвет:
  • представлява Комитета, както и определя дейността на отделните негови членове;
  • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  • разпорежда се с имуществото на Комитета при спазване изискванията на устава;
  • подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
  • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Комитета;
  • определя реда и организира извършването на дейността на Комитета и носи отговорност за това;
  • определя адреса на Комитета;
  • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
  • изпълнява задълженията, предвидени в устава.

  ЧЛЕН 23.

  (1) Управителният съвет заседава най-малко един път в годината.

  (2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя.

  (3) Заседанията на Управителния съвет се считат за законни, ако присъствуват половината плюс един от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, а решенията по чл. 14 (ликвидация – чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ) и чл. 14, т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

  (4) В наложителни случаи Управителният съвет може да взема своите решения и на подпис – без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

  (5) 1. Веднъж годишно Управителният съвет осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

  2. При необходимост Управителният съвет може да разрешава разкриването на щатни бройки.

  ЧЛЕН 24. Контролен съвет:

  (1) Контролният съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски” се състои от 3-ма членове, избрани от Общото събрание за срок до 3 години.

  (2) Контролира спазването на Устава и на решенията на Общото събрание на Общобългарски комитет.

  (3) Председателят на контролния съвет участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.

  (4) За своята дейност контролният съвет се отчита пред Общото събрание.

  ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

  ЧЛЕН 25. Преобразуване:

  Комитетът не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

  ЧЛЕН 26.

  Комитетът се прекратява с решение на Общото събрание по реда на чл. 13 от ЗЮЛНЦ.

  ЧЛЕН 27.

  Ликвидация:
  1. При прекратяване на Комитета се извършва ликвидация.
  2. Ликвидаторът се избира от Управителния съвет.
  3. Ликвидацията се извършва по реда на чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.
   1. Имуществото, останало след удовлетворение на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
   2. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на Комитета. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Комитета.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  ЧЛЕН 28.

  Общобългарският комитет „Васил Левски” е юридическо лице, което се ПРЕДСТАВЛЯВА от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ заедно и поотделно.

  ЧЛЕН 29.

  (изм. 10.03.2023 г.)

  Измененият член 15, ал. 1, т. 3, подточка 2 – “Изборът на председател, заместник-председател, управителен съвет и контролен съвет се извършва чрез тайно или явно гласуване, като общото събрание взема решение за вида на гласуването непосредствено преди избора.” – влиза в сила от следващото отчетно-изборно събрание на Общобългарски комитет „Васил Левски”.

  ЧЛЕН 30.

  Общобългарският комитет „Васил Левски” е учреден с неопределен срок.

  ЧЛЕН 31.

  Общобългарският комитет „Васил Левски” има свой печатен орган, печат, щемпел и знак, чиято форма, текст и символи се определят от Управителния съвет.

  ЧЛЕН 32.

  За неуредените в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр. 81/2000 г.) Разпоредбите на този устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право с повелителните му правила.

  Настоящият устав на Общобългарския комитет „Васил Левски” е актуализиран:

  • на общото събрание, съгласно ЗЮЛНЦ, състояло се на 14 ноември 2001 г.;
  • приети промени – обсъдени и гласувани на общото събрание, проведено на 24 септември 2003 г.;
  • промяна на седалището и адреса на управление на заседание на Управителния съвет (съгласно чл. 19, т. 7 от настоящия устав и чл. 31, т. 7 от ЗЮЛНЦ), проведено на 20 януари 2009 г.;
  • приети промени в устава – обсъдени и гласувани на общото отчетно-изборно събрание, проведено на 23 януари 2014 г.;
  • изменения и допълнения на устава, обсъдени и гласувани на общото събрание, проведено на 10 март 2023 г.

  Председател на Общото събрание, проведено на 10 март 2023 г.:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (три имена и подпис)

  Секретар протоколчик на Общото събрание, проведено на 10 март 2023 г.:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (три имена и подпис)

  Председател на Управителния съвет:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (три имена и подпис)

  Заместник-председател на Управителния съвет:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (три имена и подпис)