НОВИНИ

Финанси и отчетност

По-долу ще намерите доклад за дейността и финансов отчет на ОБК „Васил Левски“:

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

КЪМ 31.09.2015 Г.

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

I.Приходите от продажби на календари издадени през 2014 г. и други възлизат на 2 979.50лв. II.Разходите за сметка на стопанската дейност са:

1. Заплати-             8 542.19 лв.

2. Осигуровки-           1 531.03 лв.

3. Отчетна стойност           3.74 лв.

Общо разходи                 10 076.96 лв.

 

Финансов резултат- загуба в размер на                7 097.46 лв.

 

НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Приходи от финансирания/ дарения/ са в размер на 5000.00 лв.- „ПАВАС”ООД

Приходи от временна финансова помощ:

„ПАВАС” ООД-                                     12 811.84 лв.

„ФОНДАЦИЯ БРАТЯ ВАСИЛЕВИ”-        8 087.28 лв.

Обща сума от кредиране на сдружението-       20 899.12 лв.

Издръжка:

Разходи за материали:                                              7 187.73 лв.

 

Дебит

РАЗХОДИ:МАТЕРИАЛИ:ЗА ДЕЙНОСТТА

6 213.40

РАЗХОДИ:МАТЕРИАЛИ:КАНЦЕЛАРСКИ

337.99

РАЗХОДИ:МАТЕРИАЛИ:ПРОТОКОЛНИ

102.50

РАЗХОДИ:МАТЕРИАЛИ:СНИМКИ, РАМКИ И ДР.

533.84

Всичко:

7 187.73

 

Разходи за външни услуги:                                     11 263.86 лв.

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ГР.ДОГОВОРИ

2 040.00

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ГР.ДОГОВОРИ

2 720.00

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ДРУГИ

40.00

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:КАНЦЕЛАРСКИ УСЛУГИ

164.70

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:КУРИЕРСКИ

537.17

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:НОТАРИАЛНИ

50.40

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

155.30

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ТЕЛЕФОНИ

817.17

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ТРАНСПОРТ

3 119.12

РАЗХОДИ:УСЛУГИ:УЕБСАЙТ

1 620.00

Всичко:

11 263.86

 

Други разходи:                                                                     6.00 лв.

Разходи за б.лихви:                                                             1.35 лв.

Разходи за банкови такси:                                             231.60 лв.

Общо разходи по издръжката:                                18 690.54 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩОБАЛГАРСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

КЪМ 31.12.2014 Г.

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

I.Приходите от продажби на календари, тениски и други възлизат на 5 922.00лв.

II.Разходите за сметка на стопанската дейност са:

1.Отчетна стойност на продадените календари и тениски – 4 180.61 лв.

2.Разходи свързани със стопанската дейност-                             6 217.05 лв.

Общо разходи за стопанската дейност-                                       10 397.66 лв.

Финансов резултат- загуба в размер на                                        4 475.66 лв.

 

 

НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Приходи от финансирания/ дарения/ са в размер на             23 004.37лв.

Задължения към доставчици-                                                              937.21 лв.

Задължения за граждански договори –                                             680.00 лв.

Задължение към „ПАВАС”ООД-                                                          250.00 лв.

Задължения към персонала-                                                             600.47 лв.

Задължения към РБ:

ДОД-                                                                                                            41.22 лв.

Осигуровки-                                                                                            240.53 лв.

Вземания от клиенти-                                                                        1840.00 лв.

Неотчетени служебни аванси-                                                          200.01 лв.

Парични средства в разплащателна сметка –                             1 861.37 лв.

 

08.10.2015 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С клик на следния линк можете да изтеглите файл MS Excel с информация за приходи и разходи на Общобългарски Комитет „Васил Левски“ до октомври 2014 г.:

Финанси и отчетност 2014-10