НОВИНИ

Статут

Fotos_2

КЛУБОВЕ “МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ”

СТАТУТ

 

ПРЕАМБЮЛ

Клубовете “Млади възрожденци” са независима патриотична обществена организация на ученици с доброволно членство. Те се организират в училищата на територията на Република България и в българските училища извън страната. Основната им цел е утвърждаване на национално-патриотичните ценности и идеали сред учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в Европейския съюз. Клубовете поддържат и развиват интереса на децата към българската история, литература и култура, както и към социалните дейности и спорта. Те работят в тясно сътрудничество с Общинските комитети “Васил Левски” в населеното място и са под методическото ръководство на Общобългарския комитет “Васил Левски”.

Клубовете “Млади възрожденци” са поле за извънкласно общуване на децата от различни етноси и посредством развитието на общи интереси и чрез съвместни дейности целят също интеграцията на децата от турскоезични и ромски семейства и приобщаването им към българските национални ценности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целите и задачите на клубовете “Млади възрожденци” са с възпитателен, образователен, социален, спортен и родолюбив характер, а именно:

 1. Изучаване на делото и заветите на Васил Левски, Христо Ботев и дейците на Българското Възраждане, Националното Освобождение и защитата на Отечеството.
 2. Организиране и участие в театрални спектакли, музикални прояви, литературни кръжоци и конкурси с историческа и национално-патриотична тематика.
 3. Постоянна грижа и патронаж на паметници, барелефи и почетни знаци на героите, паднали за Освобождението и защитата на Родината, и на духовните водачи на българския народ.
 4. Украсяване с венци и цветя на паметниците на героите и на духовните водачи и организиране на почетен караул пред тях за 1 ноември – Деня на народните будители.
 5. Организиране на военни игри, участия в учебни стрелби под патронажа на подразделения на Българската армия и строева подготовка.
 6. Организиране на походи и спортни състезания, свързани с историята на България.
 7. Участие в местни празници и тържества.
 8. Подпомагане на възрастни, самотни хора и на пострадали от бедствия.
 9. Грижа за околната среда, за животните и за чистотата на населеното място.
 10. Дейности, свързани с превенция на общественото здраве; противодействие на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици.

ЧЛЕНСТВО

 1. В клубовете членуват деца от всички възрасти, без оглед на техния пол и етнос, споделящи целите и принципите на организацията.

Клуб „Млади възрожденци“ се създава по предложение на най- малко 5 ученика от едно училище. Те провеждат Учредително събрание на клуба, избират между тях временен секретар и информират за това по електронната поща директора на училището, председателя на Общобългарския комитет “Васил Левски” и председателя на Общинския комитет “Васил Левски”, ако има такъв в населеното място. Председателят на ОБКВЛ или председателят на ОКВЛ предлагат на директора да излъчи учител, който се кандидатира за председател на клуба. Изборът става с тайно гласуване и с гласовете на половината плюс един от присъстващите членове на клуба.

Ако не получи мнозинство, учителят има право да обоснове кандидатурата си, след което се провежда второ гласуване. Ако и тогава той не събере достатъчно гласове, събранието има право да поиска от директора да предложи нова кандидатура.

След избора на председател събранието избира заместник- председател и секретар.

С избора на първото ръководство Учредителното събрание се превръща в първо Общо събрание на клуба.

Ако в едно училище няма клуб „Млади възрожденци“, учениците в него могат да членуват временно в клуба в друго училище в същото или в най-близкото населено място, след като бъдат приети по общия ред.

 1. Приемът на нови членове се извършва след подаване на писмена молба до председателя на клуба, съдържаща мотивите на кандидата. За приет се счита всеки кандидат, получил одобрението и гласовете на половината от членуващите в клуба.
 2. Членовете на клуба, уронващи престижа на организацията със свои действия и прояви, или възпрепятстващи изпълнението на целите и задачите, по предложение на ръководството или поне на една трета от членовете, биват изключвани с мнозинство от Общото събрание.

 

РЪКОВОДСТВО

 1. Ръководството на клуба се състои от председател, заместник-председател и секретар. Избира се за срок от две години от Общото събрание с гласовете на повече от половината от членуващите.
 2. Председателят на клуба е учител и ръководи цялостната дейност на организацията и я представлява пред обществеността – институции, частни дружества и физически лица.
 3. Заместник-председателят на клуба е ученик, който замества председателя при необходимост и го подпомага активно в неговата дейност при организиране и провеждане на различните дейности, мероприятия и изяви.
 4. Секретарят на клуба е ученик, който отговаря за правилното водене и съхранение на документацията. Организира провеждането на събранията и поддържа постоянна връзка с членовете – физически, чрез електронна поща или посредством социална мрежа.
 5. Ежегодно ръководството изготвя план за дейностите на клуба за предстоящата година, съгласува го с Общинския комитет “Васил Левски” и го предлага на Общото събрание за одобрение и изпълнение.
 6. Ежегодно ръководството изготвя отчет за дейността на клуба през изминалата година и го предлага за одобрение на Общото събрание, след което го предава на Общинския комитет “Васил Левски”.
 7. Ако в населеното място, в което работи клуб “Млади възрожденци” няма постоянен Общински комитет “Васил Левски”, Клубът може да контактува с най-близкия Общински комитет или с Общобългарския комитет.
 8. Председателят на клуба представя всяка дейност под формата на кратък текст, придружен със снимков материал, който се изпраща своевременно на Общобългарския комитет „Васил Левски”, за да се публикува на страницата на ОБКВЛ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 1. Общото събрание се свиква от председателя, след съгласуване с директора на училището, поне веднъж годишно и в него участват всички членове на клуба.
 2. Общото събрание избира и освобождава ръководството на клуба, приема нови членове и изключва стари, одобрява плана и отчета на ръководството за дейността.
 3. По искане на една трета от членовете могат да бъдат свикани извънредни заседания на Общото събрание.
 4. Заседанията на Общото събрание се провеждат и се считат за легитимни, ако на тях са представени повече от половината от членовете.
 5. Заседанията на Общото събрание се водят от председателя или заместник-председателя, а секретарят ги протоколира в специална книга.
 6. На заседанията могат да бъдат обсъждани всякакви други въпроси и проблеми, свързани с дейността и целите на клуба.

 

ДРУГИ

 1. Всички въпроси, които не са отразени в настоящия статут, могат да бъдат представяни за разрешаване на Общобългарския комитет “Васил Левски”.