НОВИНИ

Библиография

ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ   І. ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ [Двадесет и три] 23 писма и бележки на В. Левски по неговата апостолска дейност в България през годините 1871 и 1872. С., 1900. Апостолът. Страници от писмата на Васил Левски. Съставители Иван Унджиев и Никола Кондарев. С., 1971. Архив на Възраждането. Т. 1. Документи по политическото ни Възраждане. Под редакцията на Д. Т. Страшимиров. С., 1908. Васил Левски. Документално наследство. Юбилейно издание по случай 100 години от гибелта му. Подготвили за печат Кирила Възвъзова- Каратеодорова, З. Нонева, В. Тилева, Н. Генчев. С., 1973. Васил Левски. Документи. Автографи, диктувани текстове, документи, съставени с участието на Левски, преписи, фотокопия, публикации и снимки. Т. 1 – 2. Факсимилно издание на документите. Съставители Крумка Шарова, Кирила Възвъзова- Каратеодорова, Т. Томова и Цветолюб Нушев. С., 2000, 2009. Васил Левски. Най-хубавите страници от писмата му. Съставители Иван Унджиев и Никола Кондарев. С., 1948. Васил Левски. Писма, статии, песни. Пълно събрание под редакцията на Стефан Каракостов. С., 1941. Свята и чиста република. Страници от писмата на Васил Левски. Съставители Иван Унджиев и Никола Кондарев. С., 1968. Страшимиров, Димитър. Васил Левски. Живот, дела, извори. Т. 1. Извори. С., 1929. Шарова, Крумка. Опит за реконструкция на незапазени писма на В. Левски, Л. Каравелов, Г. Живков, Д. Хр. Попов и др.[ уги] от края на 1870 и началото на 1871 г. – Известия на държавните архиви. Т. 51, 1986, 3 – 52; Т. 52, 1986, 3 – 91; Т. 53, 1987, 29 – 99.   ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Архив на Възраждането. Т. 1. Документи по политическото ни Възраждане. Под редакцията на Д. Т. Страшимиров. С., 1908. Архив на Г.С. Раковски. Т. 1, С., 1952. Архив на Г. С. Раковски. Т. 4. Писма до Раковски (1862-1867). С., 1969. Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания. Търново, 1886. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. Документи из турските архиви. Превели В. Шанов, П. Миятев, Б. Недков и др. С., 1952. Дойчев, Любомир. Левски в светлина. Лични спомени и отзвуци от спомени. С., 1943. Каракостов, Стефан. Васил Левски в спомените на съвременниците си. С., 1940; ІІ изд. С., 1987. Кършовски, Сава. Василий Левски и Ангел Кънчев в Елена. Спомени от …, Търново, 1880. Марковски, Минко. Спомени и очерки из Българ. революционни движения – 1868 – 1877. І-ва книжка. Деятелността на В. Левски и неговите сподвижници в Троянско. (Нови данни и документи). Враца, 1902. Тилева, Виктория, Здравка Нонева. Анкетните записи на д-р П. Ив. Стоянов “Материали за историята на гр. Ловеч”. – В: ИДА, т. 57, 1989, 207 – 322.   ІІІ. ИЗСЛЕДВАНИЯ Боянов, Васил. Левски и Ловеч. С., 1995. Боянов, Васил. Псевдоними на революционни комитети и дейци от времето на Васил Левски. – В: Векове, 1982, 5, 32 – 46. Бурмов, Александър. Български революционен централен комитет 1868 – 1877. С., 1943. 200 с. Бурмов, Александър. Левски и Българското книжовно дружество. – В: Просвета, 2, 1936, кн. 6. Бурмов, Александър. Последните дни на Васил Левски. – В: Избрани произведения в три тома. Т. 2, С., 1974, 272 – 290. Бурмов, Александър. Формирането на Васил Левски като революционер. – В: Избрани произведения в три тома. Т. 2, С., 1974, 237 – 247. Васил Левски и неговите сподвижници. Исторически и родови изследвания. – Библиотека “Родови четения”, бр. 5, 1994; бр. 9, 1997. Васил Левски. 1873 – 1923. Възпоменателен сборник по случай 50-та годишнината от обесването му в София. С., 1923. Възпоменателна книга Васил Левски. 1837 – 1873 – 1937. Пловдив, 1937. Гайдаров, Никола. Процесът срещу Васил Левски и революционната организация. С., 1987. Гандев, Христо. Васил Левски. Политически идеи и революционна дейност. С., 1946. Генчев, Николай. Васил Левски. С., 1987. Генчев, Николай. Левски, революцията и бъдещият свят. С., 1973. Георгиев, Пантелей. Васил Левски. С., 2000. Дойнов, Дойно. Левски – най-ясната загадка. С., 2012. Дойчев, Любомир. По пътеките на Апостола. С., 1971. Дойчев, Любомир. Сподвижници на Апостола. С., 1981. Дойчев, Любомир. Сподвижничките на Апостола. С., 1984. Дуфев, Константин. Безподобният Апостол. Пловдив, 1987. Заимов, Стоян. Васил Левски – Дяконът. Кратка биография, написана по повод откриването на паметника. С., 1895. Искров, Кирил. Васил Левски – Дяконът. Живот, апостолство, смърт. С., 1934. Каракостов, Стефан. Левски и Общи. Исторически образи. С., 1942. Кацев-Бурски, Данаил. Дякон Игнатий Васил Иванов Левски. Живот и дела. С., 1924. Кацев-Бурски, Данаил. Истината по предаването на Дякон Игнатий – Васил Левски. С., 1925. Кирков, Георги. Васил Левски (Дяконът). Черти от живота, деятелността и трагическата му кончина.С., 1882. Клинчаров, Иван. Васил Левски-Дяконът. Живот и револ. дейност. С., 1924. Кондарев, Никола. Васил Левски и Димитър Общи. С., 1942. Кондарев, Никола. Васил Левски. Биография. С., 1946. Косев, Димитър. Към историята на революционното движение в България през 1867 – 1871. С., 1958. Лалев, Иван. Васил Левски, Ловеч и Вътрешната революционна организация. Велико Търново, 1996. Макдермот, Мерсия. Апостолът на свободата. С., 1970. Митев, Пламен. „Да се върви на бой, без да губим ни минута!” (Размисли върху отколешния спор „за” и „против” идеята на Любен Каравелов от есента на 1872 г. за вдигане на въстание в Българско). – В: Времето на Левски. С., 2010, 209 – 236. Михайлов, Михаил. Йеродякон Игнатий. Васил Левски. Сливен, 2001. Павловска, Цветана. Васил Левски и Вътрешната революционна организация. С., 1993. Панайотов, Николай. Арабаконашкият обир и обесването на Васил Левски – другата истина. Шумен, 1998. Панчовски, Димитър. Последните дни на Васил Левски. С., 1990. Панчовски, Димитър. Предателите на Васил Левски. С., 1996. Петев, Иван. По-важни моменти от живота и делото на йеродякон Игнатий – Васил Левски. С., 1993. Попов, Жечко. Без сън, без покой. Книга за Васил Левски. С., 1986. Попов, Жечко. Васил Левски в българското изобразително изкуство. С., 1976. Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ. Велико Търново, 2003. Сб. Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет Васил Левски. Т. 1 – 14, С., 1995 – 2014. Сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК. 1869 г. С., 2000. Сб. Васил Левски и държавността. С., 2004. Сб. Васил Левски. (1837 – 1987). Изследвания. С., 1987. Сб. Велик и безсмъртен. Пловдив, 1963. Сб. Националната революция, делото на Васил Левски и освобождението на България. С., 1998. Сб. По пътя на безсмъртието. От Къкрина до София. Велико Търново, 1993. Сборниче Васил Левски. За спомен на 25-годишнината от смъртта на Левски. С., 1898. Станев, Никола. Васил Левски. Живот и апостолска дейност. С., 1923. Стеколников, Александър. Васил Левски. Велико Търново, 2003. Стоянов, Захарий. Васил Левски (Дяконът). Чърти из живота му. Пловдив, 1883. Стоянов, Иван. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. Стоянов, Параскев. Градът Ловеч като център на Българския централен революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор С. Кирков. Съвсем нови данни и документи за Васил Левски. С изповедта на поп Кръстя относително предаването на Васил Левски. Ловеч, 1901. Страшимиров, Димитър. Левски пред Къкринската голгота. История и критика. С., 1927. Съдебният процес срещу Васил Левски (1872-1873 г. Исторически, юридически и международни аспекти. С., 2003. Тодорова, Мария. Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой. С., 2009. Унджиев, Иван. Васил Левски. Биография. С., 1967. Унджиев, Иван. Васил Левски. Биография. С., 1947. Хайтов, Николай. Гробът на Васил Левски. С., 1987. Чолов, Петър. На Левски най-верни другари. С., 1965. Шарова, Крумка. Васил Левски. С., 1953. Шарова, Крумка. Васил Левски в своето време. – В: Сб. Васил Левски (1837-1987). С., 1987, 37 -79. Шарова, Крумка. Васил Левски и Любен Каравелов в началната история на Българския революционен централен комитет (1869 – 1870). – Исторически преглед, 1987, кн. 7, 66 -89. Шарова, Крумка. Кризисни явления в БРЦК през лятото и есента на 1872 г. – Исторически преглед, 1991, кн. 3, 3 – 24. Шарова, Крумка. Основоположници на научното знание за Левски. – История, 1997, кн. 5, 25 -32. Шарова, Крумка. Събрания на БРЦК в България (септември и ноемри 1871 г.) – Векове, 1987, кн. 3, 5 – 24.   ІV. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА Болтаджиев, Марин. Васил Левски – Дяконът, неговата дейност и обесването му. Драма в 4 действия. С., 1931. Ботев, Христо. Дякон Васил Левски. [Стихотворение] – Нова България, 1, № 22, от 12 август 1876 г. Също и В: Събрани съчинения в 3 тома. Т. 1. С., 1979, с. 61. Бумбишев, Стоян. Обесването на Васил Левски. Драма в 5 действия. По случай 50 год. от обесването на Апостола на свободата. Радомир, 1923. Вазов, Иван. Апостолът в премеждие.[Епизод из живота на Левски] – Изкуство, 1, № 1, юлий 1895, 3 – 7. Също и В: Събрани съчинения в 22 тома. Т. 9. С., 1976, 378 – 382. Вазов, Иван. Васил Левски. [Стихотворение] – В: Вазов, Иван. Гусла. Най-нови лирически и епически стихотворения. 1879 – 1881. Пловдив, 1881, 48 – 54. Също и В: Събрани съчинения в 22 тома. Т. 2. С., 1975, 59 – 65. Вазов, Иван. Чистият път.[Епизод из живота на Левски] – Литературна премия на в. Прогрес за ІІІ-та година. С., 1895, 3 – 6. Също и В: Събрани съчинения в 22 тома. Т. 9. С., 1976, 389 – 392. Величков, Константин. Памятникът на Левски в София. [Стихотворение] – Наука, 2, 1881/1882, № 6, 491 – 494. Велйов, Иван. Левски. Драма в 5 действия. С., 1937. Гинев, Никола. Въглещарят Левски. Пиеса в 1 действие. Пловдив, 1923. Димитров, Светозар. (Змей Горянин). Апостолът на свободата. (Разкази). С., 1935. Дичев, Стефан. Дякон Левски. Пиеска в три картини. С., 1964. Загорчинов, Стоян. Байрактарят. Едноактна пиеса за Васил Левски. – Читалище, 1953, № 2. Иванов, Гено. Къкринското разпятие. Пиеса в 4 действия. Ловеч, 1934. Йорданов, Иван. Васил Левски. Драма в 5 действия. Фердинанд, 1927. Илиев, Константин. Великденско вино или Обвинения срещу свещенодякон Игнатий Левски и ловешките труженици, отправени от Кръстьо Тотев Никифоров в долнокрайската черква “Света Богородица”. – В: Илиев, Константин. Пиеси. С., 1986. Йорданов, Иван. Васил Левски. Драма в 5 действия. Фердинанд, 1927. Калчев, Камен. Васил Левски. Повест за живота му. С., 1949. Каравелов, Любен. [На В. Левски]. [Стихотворение] – Независимост, 3, № 37 от 2 юни 1873 г. Също и В: Събрани съчинения в 12 тома. Т. 4. С., 1984, 138 – 139. Каравелов, Любен. Я не плачи, я не жалей … [Стихотворение] – Независимост, 4, № 2 от 27 октомври 1873 г. Също и В: Събрани съчинения в 12 тома. Т. 4. С., 1984, 150 – 151. Карапетров, Петър. Левски в София. [Разкази]. С., 1938. Миларов, Илия. Апостол. Трагедия в пет действия из Българската революционна епоха преди Освобождението. С., 1899. Миров, Дякон. Песен за народното опълчение. В памят диякону Василию Левскому. [Стихотворение] – Славянин, 7, № 60, от 9 януари 1886, с. 3. Мишев, Георги. Синеокият рибар. Разкази за Васил Левски. С., 1958. Петканова, Магда. Апостолът на свободата. Пиеса в 3 действия. С., 1966. Полянов, Димитър. Той [Васил Левски]. [Стихотворение] – Червен смях, 3, № 7, от 16 януари 1922, с. 3. Също и В: Събрани съчинения в 6 тома. Т. 1. С., 1960, 298 – 300. Попов, Стоян. Левски в затвора. [Стихотворение] – Изкуство, 2, №7-8, юни-юли 1898, с. 125. Попова-Мутафова, Фани. Заветът на Левски. [Разказ] – В: Попова-Мутафова, Ф. Велики сенки. Ракази. С., 1935, 73 – 78. Рудински, Христо. Лъвски скок. Разкази за Васил Левски. С., 1984. Савчев, Георги. Дякон Левски. [Исторически роман]. С., 1933. Смирненски, Христо. Левски [Есе] – Народна армия, 2, № 11, от 18 февруари 1922, с. 3. Също и в Събрани съчинения в 6 тома. Т. 2. С., 1978, 134 – 136. Станчов, Тодор. Левски. Драма в 4 действия. (Из народния ни живот). Русчук, 1880. Тенев, Драган. И да те обесят е полза. [Разказ]. – Народна младеж, № 168 от 18 юли 1957 г. Тихов, Александър. Левски. Пиеска в 3 картини из живота на великия апостол на свободата. С., 1937. Тодор, Станчов. Левски. Драма в 4 действия. Русчук, 1880. Тодоров, Димо. Васил Левски. С., 1923. Филов, Добри. Обесването на Левски [Стихотворение] – Сила, 1, № 5, от 6 февруари 1898, с. 1. Христов, Кирил.  В памет на Васил Левски. [Стихотворение] – В: Христов, Кирил. Вечерни сенки. Варна, 1899, с. 53.  Също и в Съчинения в 3 тома. Т. 1. Лирика. С., 1966, с.174. Цанев, Стефан. Тайната вечеря на Дякона Левски. С., 1987. Язова, Яна. Левски. Роман. С., 1988; ІІ изд. С., 2003.