НОВИНИ
Fotos_5

„У к а з а н и е за учредяване (възстановяване) на общински (местен) комитет „Васил Левски”

by / No Comments / 312 View / март 20, 2015

У К А З А Н И Е

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ)

НА ОБЩИНСКИ (МЕСТЕН) КОМИТЕТ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Общинските (местни) комитети са поделения на Общобългарския комитет „Васил Левски” като надпартийни, граждански обединения с идеална цел.

Членове на Комитета могат да бъдат български граждани, които се вдъхновяват от Васил Левски и неговото дело, споделят неговите възгледи за устройството и развитието на българската държава, работят за прилагане на заветите му и на идеалите на нашите възрожденци в обществения и в политическия живот на днешна България, подпомагат привличането към Комитета на всички български граждани, които, независимо от етническа или религиозна принадлежност, споделят общочовешките и национални ценности, съдържащи се в политическото наследство на Апостола на свободата.

В комитетите членуват представители на общината (кметството), на местните музеи, читалища, училища, сродни организации, представители на Светата църква, български индустриалци, производители и предприемачи, генерали, офицери и сержанти от действащата армия и от запаса и резерва, представители на местната интелигенция, журналисти, творци, краеведи, историци, видни родолюбиви граждани и пенсионери.

Учредяването на Общински комитет “Васил Левски” се извършва, съгласно Чл. 11 от Устава на Общобългарски комитет “Васил Левски”, приет на 24 април 1991 г. и актуализиран на Общото отчетно-изборно събрание, проведено на 23 януари 2014 г. Във връзка със Закона за юридически лица с нестопанска цел, ДВ бр. 80/2000 г. Общобългарският комитет “Васил Левски” е регистриран в Софийски градски съд и Централния регистър при Министерство на правосъдието, като организация, извършваща обществено полезна дейност. По смисъла на Закона Общинските (местни) комитети извършват същата дейност и ползват решението за регистрация на Общобългарския комитет „Васил Левски”.

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА

ОБЩИНСКИ (МЕСТНИ) КОМИТЕТИ

1) Инициативен комитет по места извършва организационно-техническата подготовка за учредяването (възстановяването) на Общински (местен) комитет, която включва:

- определяне дата, място, час и дневен ред за провеждане на учредителното (възстановителното) събрание;

- избор на председател на Инициативния комитет;

- отпечатване на покани (по възможност). Поканата може да бъде писмена или устна, или обявена по местните медии.

2) Предварително се уточнява предложение за проект на ръководство на Комитета – Управителен съвет (от 3 до 7 члена, за срок от 3 години, съгласно Устава). Важно е при обсъждането за избор на председател, кандидатът освен да има желание за тази обществена работа, да може добре да координира работата с други сродни организации; по възможност да разполага с офис и телефон. Честа практика е председателят да бъде директор на музей, библиотека, читалище, училище, представител на местната интелигенция.

 

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕТО

Председателят на Инициативния комитет открива събранието и съобщава на присъстващите мотивите за неговото свикване. Той е и председател на събранието.

Председателят на събранието:

- предлага избор на секретар-протоколчик, който се гласува;

- възлага на протоколчика да раздаде регистрационни листа, които присъстващите попълват лично с трите имена, ЕГН и други данни по преценка на инициаторите, и саморъчен подпис. Регистрационният лист е неразделна част от Учредителния протокол.

Председателстващият предлага примерен дневен ред, който се гласува:

 

1/ Запознаване с Устава на Общобългарския комитет „Васил Левски”.

Разяснения по Устава на Общобългарския комитет „Васил Левски” (при присъствие на представител на Общобългарския комитет се дава думата на същия).

2/ Избор на ръководство – Управителен съвет на Общинския (местен) комитет.

Членовете на Управителния съвет могат да бъда от 3 до 7 члена за срок до 3 години.

Председателят предлага броя. Предлага поименно състав на Комитета, който се обсъжда.

Желателно е в ръководството на Комитета да бъдат избрани представители от: общинската администрация, културните институти и гражданските сдружения, училища, читалища и др. културни институти от селището, представители на фирми, общественици и други, с които комитетът ще осъществява своята дейност.

 

При готовност, като т. 3 от дневния ред – може да се приеме план за работа на Общинския (местен) комитет за текущата календарна година.

За подготовка на плана за работа на Общинския комитет се използва този на Общобългарския комитет и се включват инициативи от местния (регионален) исторически календар, както и местни инициативи на Общинския комитет.

ИЗКАЗВАНИЯ: ….

След приключване на изказванията Председателят на събранието предлага да се гласува за:

- учредяването на Общински (местен) комитет;

- броя на хората в ръководството на Комитета;

- поименно състава на ръководството на Комитета.

Гласува се поединично за всеки кандидат за член на Управителния съвет.

Самоотводи не се гласуват, те се приемат.

 

По т. 3 – гласува се приемане на плана за работа на Комитета през текущата година.

Ако няма друга предвидена точка събранието се закрива.

 

Първото заседание на Управителния съвет се провежда непосредствено след събранието. Избраният председател на Общинския (местен) комитет предлага на заседанието избор на заместник председател, секретар и членове, които да отговарят за връзката с другите организации, с които ще работи Общинският комитет „Васил Левски”.

В съответствие с примера на Общобългарския комитет, Събранието може да приеме Председателят и Заместник-председателят да представляват заедно и поотделно Общинския комитет

В срок от 20 дни след провеждане на Учредителното събрание на адреса на Общобългарския комитет „Васил Левски се изпращат: копие от Учредителния протокол, списък на учредителите и всички паспортни данни на председателя (лична карта) домашни и служебни адреси и телефон, които се изписват към Учредителния протокол. Това е необходимо за издаване на пълномощно от Общобългарския комитет „Васил Левски” на новоизбрания председател.

 

На събрание може да се гласува доброволен членски внос, който се използва само за целите на Комитета. Неплащането на членски внос не е основание за непринадлежност към Комитета.

 

Горните указания можете да изтеглите чрез линка по-долу:

 UKAZANIE_uchrediavane_final